Pražskí hygienici budú prísne kontrolovať odstraňovanie materiálov obsahujúcich azbest z bývalej budovy Ústredných telekomunikácií na Olšanskej ulici v Prahe 3

19. januára 2023 | Redakcia
● tlačová správa Hygienickej stanice hlavného mesta Prahy

Na pražskom Žižkove, v mestskej časti Praha 3 na Olšanskej ulici, sa v najbližších dňoch začnú práce na odstránení nadzemných a podzemných konštrukcií komplexu budov bývalej Ústrednej telekomunikačnej budovy (ÚTB), ktorá sa nachádza v blízkosti Nákladového nádražia Žižkov a Olšanských hřbitovů. Keďže počas plánovaných prác dôjde k odstraňovaniu materiálov obsahujúcich azbest za predpokladu prijatia najvhodnejších ochranných opatrení, celá akcia bude prebiehať pod stálym dohľadom Hygienickej stanice hlavného mesta Prahy (HSHMP), ktorá v danej veci vystupuje ako miestne a vecne príslušný orgán ochrany verejného zdravia v súlade so zákonom č. 258/2000 Z. z.

“Dobre si uvedomujeme, že jedným z najdôležitejších aspektov takejto veľkej udalosti, ktorá sa koná v husto obývanej mestskej oblasti, je oprávnený verejný záujem na ochrane verejného zdravia. Môžem vás ubezpečiť, že HSHMP venuje tejto záležitosti mimoriadnu pozornosť a všetky aspekty posudzuje veľmi prísne v súlade s požiadavkami príslušných platných právnych predpisov. Preto v záujme preventívneho a otvoreného informovania širokej verejnosti poskytuje HSHMP komplexnú informáciu o predmetnej problematike aj formou tejto tlačovej správy,” hovorí riaditeľka HSHMP MUDr. Zdeňka Shumová.

V ktorých objektoch ÚTB sa bude postupne vykonávať odstraňovanie azbestu?

  • budova A
  • budova B
  • budova V – veža
  • budova C
  • budova D
  • objekt ČS – čerpacia stanica

Aký konkrétny materiál obsahujúci azbest sa v budovách odstráni a kde?

opláštenie oceľových stĺpových konštrukcií | budovy A, B, V a C
opláštenie nosníkov a väzníkov | budova A, B, V a C
vnútorné priečky | budova B a V
káblové žľaby | budova B a C
protipožiarne dvere | budova A, B, V
Požiarne klapky | Budova A, B, V a C
utesnenie spojov tlakových potrubí | Budova A, B, C
Tesniace laná pre prírubové spoje | Budova HVAC A, B, V
Trojvrstvová asfaltová strešná krytina BITAGIT | Budova D, C, čerpacia stanica
uzávery vetracích otvorov kanalizačného potrubia | Budova B

Podľa stavebno-technického prieskumu, ktorý poskytla HSHSMP, obvodové plášte budovy už nie sú azbestové, pretože pôvodné azbestové plášte boli odstránené v rámci rekonštrukcie v roku 1999 (zdroj: správa o prácach s azbestom predložená spoločnosťou Dilmun System s.r.o.). V súčasnosti sa odhaduje, že v budovách, ktoré sa majú odstrániť, sa nachádza približne 3350 ton materiálu obsahujúceho azbest.

O postupnom odstraňovaní materiálov obsahujúcich azbest

ETAPA 1 | budova CS, D a V v druhej polovici januára 2023 – 28.2.2023
ETAPA 2 | budova B – časť 1. 1. 3. 2023 – 30. 4. 2023
ETAPA 3 | budova B – časť 2 1.5.2023 – 30.6.2023
ETAPA 4 | budova B – časť 3 1.7. 2023 – 31.8.2023
ETAPA 5 | objekt A a C 1.9.2023 – 31.10.2023

V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na budove D. Prebieha napríklad výstavba uzavretej vákuovej kontrolovanej zóny alebo inštalácia technologických a technických zariadení. Samotná sanácia materiálov obsahujúcich azbest sa má začať v druhej polovici januára 2023, ako je už uvedené v tabuľke vyššie.

O subjekte, ktorý vykonáva sanačné práce

Sanačné práce bude vykonávať spoločnosť DILMUN SYSTEM, s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 37, Bratislava 831 04 (ďalej len “spoločnosť”), ktorá je v zmysle príslušných právnych predpisov oprávnená odstraňovať azbestové materiály zo stavieb. Spoločnosť v súlade so zákonom vypracovala a predložila HSHMP hlásenie o prácach s azbestom. Na základe pripomienok HSHMP spoločnosť správu riadne doplnila napríklad v oblasti stavebno-technického prieskumu azbestu, technologických a technických postupov, ako aj bezpečnostných opatrení. Správa obsahuje aj opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia osôb vykonávajúcich práce s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest a ďalších osôb nachádzajúcich sa na pracovisku a v jeho blízkosti, kde dochádza alebo môže dôjsť k expozícii azbestu.

 

Maximálnu bezpečnosť zaisťuje takzvané KONTROLOVANÉ PÁSMA

Podľa správy, ktorú poskytla HSHMP, sa práce s materiálom obsahujúcim azbest budú vykonávať v uzavretých podtlakových kontrolovaných pásmach (ďalej len “KP”), ktoré vymedzujú nebezpečné pracoviská, a to pre vnútorné aj vonkajšie práce (pokrývanie striech). V prípade prác v interiéri budú hranice CP tvoriť najmä obvodové steny alebo budú postavené dočasné priečky pokryté vysokopevnostnou fóliou a prípadné netesnosti budú riadne utesnené.

V prípade exteriérových prác (zastrešenie) sa jednotlivé CP vytvoria pomocou samostatne stojacej drevenej konštrukcie, ktorá sa prekryje hrubostennou fóliou a prípadné netesnosti sa riadne utesnia. Na hranici KP budú vybudované dekontaminačné komory (pre personál a materiál), aby sa zabránilo uvoľňovaniu azbestových vlákien z oblasti KP do okolitého prostredia prostredníctvom pohybu personálu a materiálu.

Očakáva sa, že pre interiérové práce bude vytvorených celkovo 17 KP:

Budova A | 3 kontrolované zóny
Budova B | 9 riadených zón
Budova V | 2 riadené zóny

Pre exteriérové práce sa vytvorí 5 KP:

strešná krytina KP1/strecha – KP5/strecha

Každá KP bude označené výstražnými, zákazovými, príkazovými a informačnými značkami. Vytvorenie uzavretej podtlakovej kontrolovanej zóny s potrebným tlakovým rozdielom a zabezpečenie dostatočnej výmeny vzduchu bude zabezpečené filtračnými a odsávacími jednotkami HEPA, aby sa zabezpečilo vyčistenie interiéru od respirabilných azbestových a minerálnych vlákien. Meranie podtlaku v kontrolovanom pásme sa zabezpečí monitorovacím zariadením.

Ďalším opatrením na zabránenie uvoľňovania azbestového prachu do ovzdušia je zapuzdrenie (postrek certifikovaným fixačným prostriedkom) azbestových materiálov pred, počas a po demontáži s cieľom stabilizovať azbestové vlákna.

Zamestnanci budú mať k dispozícii vhodné osobné ochranné prostriedky. Po ukončení sanačných prác a riadnom vyčistení (dekontaminácii), vysávaní hepafiltračným vysávačom sa v každej KP vykonajú merania koncentrácie azbestu v ovzduší akreditovaným laboratóriom (spolu 64 meraní).

Protokoly z meraní budú predložené HSHMP pred zrušením KP. Všetky bezpečnostné opatrenia vrátane kontrolovaného pásma budú zrušené na základe výsledkov meraní a zistenia, že koncentrácia respirabilných azbestových vlákien je nižšia ako stanovené legislatívne limity.

Uvedené technologické postupy pri manipulácii s materiálom obsahujúcim azbest zabezpečia, aby sa zabránilo uvoľňovaniu azbestového prachu do pracovného ovzdušia, ako aj do vonkajšieho ovzdušia.

HSHMP venuje tomuto odstraňovaniu materiálov obsahujúcich azbest zvýšenú pozornosť. Pred začatím prác sa vykoná kontrola stavebnej a technickej pripravenosti a následne neohlásené kontroly zamerané na dodržiavanie zásad ochrany zdravia pri práci.

Informácie o priebehu prác na ÚTB budú priebežne aktualizované.

Praha, 19. januára 2023
Hygienická stanica hlavného mesta Prahy

Súvisiace články

Prečo je na Slovensku azbest taký rozšírený?
Pozor na zvýšené hodnoty azbestu v školách a škôlkach