Zákony a legislatíva – likvidácia azbestu

Zákony SR týkajúce sa nebezpečného odpadu s obsahom azbestu

 • ZÁKON NÁRODNEJ RADY SR č. 355/2007 Z. z. z 21.júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 103/2015 Z. z.
 • ZÁKON NÁRODNEJ RADY SR č.124/2006 z 2. februára 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • NARIADENIE VLÁDY SR č. 253/2006 z 5. apríla 2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi a expozíciou azbestu pri práci
 • NARIADENIE VLÁDY SR č. 356/2006 z 10. mája 2006 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci
 • ZÁKON č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • VYHLÁŠKA MZ SR č.259 z 18. júna 2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
 • VYHLÁŠKA MŽ SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Smernice EÚ zakazujúce výrobu, obchodovanie a používanie azbestu a výrobkov obsahujúcich azbest

 • SMERNICA EÚ č. 478/1983 – obmedzenie EÚ pre obchodovanie s azbestom. Smernica zakazuje predaj a použitie Krocidolitu
 • SMERNICA EÚ č. 610/1985, Smernica EÚ č. 659, 1991 – rozšírenie zákazu na všetky použitia ostatných amfibolových azbestov, ako i na 14 špeciálnych použití chryzotilu
 • SMERNICA EÚ č. 77/1999 – všeobecný zákaz uvádzania na trh a používanie azbestových vlákien a výrobkov obsahujúcich azbestové vlákna

Súvisiace články

Nezáväzná cenová ponuka

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

You are not permitted to submit this form!

Kontakt:

+421 917 400 004

info@dilmunsystem.sk