Zákony a legislativa - likvidace azbestu

České zákony o nebezpečných odpadech s obsahem azbestu

 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění
 • Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
 • Vyhláška 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v platném znění
 • Metodický pokyn MŽP – 2018 k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb
 • Metodický pokyn MŽP ČR č. 3 ke Vzorkování odpadů (Publikováno ve Věstníku MŽP ČR č. 5/2001)
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozici u těchto prací
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
 • Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní pobytové místnosti některých staveb.
 • ČSN EN ISO 16000-7, Vnitřní ovzduší – postup odběru vzorků při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší.

Smernice EÚ zakazujúce výrobu, obchodovanie a používanie azbestu a výrobkov obsahujúcich azbest

 • SMERNICA EÚ č. 478/1983 – obmedzenie EÚ pre obchodovanie s azbestom. Smernica zakazuje predaj a použitie Krocidolitu
 • SMERNICA EÚ č. 610/1985, Smernica EÚ č. 659, 1991 – rozšírenie zákazu na všetky použitia ostatných amfibolových azbestov, ako i na 14 špeciálnych použití chryzotilu
 • SMERNICA EÚ č. 77/1999 – všeobecný zákaz uvádzania na trh a používanie azbestových vlákien a výrobkov obsahujúcich azbestové vlákna

Súvisiace články