Pozor na zvýšené hodnoty azbestu v školách a škôlkach

Prázdniny predstavujú z pohľadu rekonštrukcie zastaraných verejných budov najvhodnejší čas. Tieto budovy si už modernizáciu isto zaslúžia, ale pozor, rekonštrukciou sa môže spustiť azbestový problém. Na Slovensku sa zatiaľ o tom nehovorí, ale ako príklad uvedieme prípad z Čiech, kde prebehla vlna rekonštrukcií škôl a škôlok s neodbornou sanáciou materiálov s obsahom azbestu.

Dôsledkom takejto rekonštrukcie boli v niektorých budovách namerané zvýšené hodnoty azbestových karcinogénnych vlákien, a to po ukončení rekonštrukcie a uvedení budovy do prevádzky.

Ako k tomu mohlo dôjsť a čo je príčinou?

Budovy, ktorých sa tento problém týka boli postavené pred viac ako 20 rokmi a vtedy sa ešte o azbestovom nebezpečenstve nevedelo. V 70.-80. rokoch minulého storočia sa azbest veľmi často využíval pri výstavbe najmä verejných budov. Tento materiál má totiž výborné tepelno-izolačné a protipožiarne vlastnosti. Najčastejšie ho nájdeme v podobe fasádnych panelov (tiež známe ako boletické panely), medziokenných vložiek, prípadne ako protipožiarny nástrek konštrukcií budov. Nájdeme ho však aj na strechách a stenách v podobe eternitových azbesto-cementových dosiek, prípadne ako kanalizačné stúpacie rozvody.

Ako môže dochádzať k úniku azbestových vlákien?

Každý materiál, aj azbest má istú životnosť. Okrem zvetrávania materiálu v dôsledku jeho veku a pôsobenia poveternostných podmienok sa azbest dostane do okolitého prostredia najmä vtedy, keď sa naruší jeho vonkajšia štruktúra. Verejné budovy, teda aj školy a škôlky, zariadenia sociálnych služieb, úrady, kancelárske a administratívne budovy v súčasnosti prechádzajú rekonštrukciou alebo ju plánujú na najbližšie obdobie. A tu sa dostávame ku kameňu úrazu. K narušeniu materiálu s obsahom azbestu dochádza najčastejšie pri týchto rekonštrukčných prácach:

• výmena fasádnych panelov (boletické panely)
• výmena okien
• zatepľovanie, pri ktorom je treba odstrániť eternitovú azbestovú krytinu na štítových stenách budov
• rekonštrukcia striech spojená s demontážou starej eternitovej azbestovej strešnej krytiny

Častokrát tieto práce vykonávajú spoločnosti, ktoré nie sú oprávnené na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb, alebo nedodržiavajú predpísaný postup prác. Pri neodbornej manipulácii sa narúša vonkajší obal azbestového materiálu a nebezpečné azbestové vlákna sa uvoľnia do okolitého prostredia, kde môžu ohroziť zdravie pracovníkov, ale aj bežných ľudí, ktorí sa nachádzajú v bezprostrednom okolí neodbornej sanácie azbestu. Preto je pri rekonštrukcii budovy, kde sa nachádza azbest v akejkoľvek podobe veľmi dôležité spolupracovať so špecializovanou firmou, ktorá má nielen oprávnenie na odstraňovanie materiálov s obsahom azbestu zo stavieb, ale disponuje všetkými potrebnými zariadeniami a vyškoleným personálom.

Ako zistiť či sa v budove nachádza azbest?

Pozor, uvoľnené azbestové vlákna sa v starých verejných budovách môžu nachádzať aj v dôsledku uplynulej životnosti materiálov s obsahom azbestu, už pred rekonštrukčnými prácami.

Ak máte podozrenie, že sa práve v škole alebo škôlke, ktorú navštevuje vaše dieťa, prípadne v budove, kde pracujete nachádza azbest, je potrebné zmerať hodnoty azbestových vlákien v ovzduší certifikovaným laboratóriom, s čím vám taktiež vieme pomôcť.

Ak sa naozaj potvrdí, že sa v priestore nachádzajú nebezpečné vlákna, budova nie je vhodná na pobyt ľudí a je nevyhnutné materiál s obsahom azbestu bezpečne odstrániť a vykonať dôkladnú sanáciu budovy.

Preto je potrebné budovu hermeticky uzatvoriť a v zmysle schváleného plánu prác azbest odborne demontovať a stabilizovať na bezpečný prevoz na skládku nebezpečných odpadov. Počas prác odstránime prostredníctvom špeciálnych vysávačov s HEPA filtrami všetky azbestové vlákna. Po ukončení prác zabezpečíme odber vzorky vzduchu a analýzu na prítomnosť azbestových respirabilných vlákien certifikovaným laboratóriom. Až po potvrdení z laboratória bude pohyb v týchto priestoroch bezpečný. Pri nedodržaní týchto prísnych opatrení a odborného postupu sa vystavujete veľkému riziku.

Prečo je vlastne azbest taký nebezpečný?

Najmä preto, že ide o veľmi tvrdé vlákna mikroskopických rozmerov, ktoré sa vdýchnutím dostávajú do nášho organizmu. Expozícia azbestu môže zvýšiť riziko rakoviny pľúc alebo spôsobiť trvalé poškodenie pľúc. Rovnako sa zvyšuje riziko vzniku rakoviny tráviaceho traktu, rakoviny krku, obličiek, pažeráka či žlčníka. Tieto ochorenia sa môžu prejaviť až o niekoľko desiatok rokov potom, ako bol človek vystavený účinkom vlákien.

Ak máte otázky v súvislosti s bezpečnou demontážou a likvidáciou azbestu, prípadne meraním prítomnosti azbestových vlákien v prostredí, obráťte sa na našich odborníkov.

Článok bol publikovaný na www.webnoviny.sk

Súvisiace články

Nezáväzná cenová ponuka

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

You are not permitted to submit this form!

Kontakt:

+421 917 400 004

info@dilmunsystem.sk