Integrovaný manažérsky systém

My, spoločnosť DILMUN SYSTEM, s.r.o. spolu s našimi zamestnancami
sme sa rozhodli prijať nasledujúcu politiku:

Naša spoločnosť je zameraná na poskytovanie služieb:

 • likvidácia azbestových materiálov
 • výmena stúpacích rozvodov
 • stavebná činnosť v interiéri
 • exteriéri budov

Cieľom spoločnosti je neustále zvyšovanie kvality našej práce pri súčasnom dodržiavaní platnej legislatívy.

Naše služby budeme realizovať na vysoko odbornej úrovni s orientáciou na spokojnosť zákazníka. Spoločnosť kladie vysoký dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia. Držíme sa pravidla, že predchádzať problémom je jednoduchšie a lacnejšie ako riešiť ich následky.

S našimi dodávateľmi jednáme otvorene a zodpovedne, pritom však kladieme vysoké nároky na kvalitu, environment a bezpečnosť. V našej spoločnosti sa nesmie vykonávanie služieb uskutočňovať na úkor dodržiavania platných zákonov a legislatívy.

Vedenie spoločnosti sa na podporu politiky zaväzuje:

 • Zdokonaľovať Integrovaný manažérsky systém, trvalo zlepšovať jeho efektívnosť a integritu v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001, ISO14001 a OHSAS 18001.
 • Trvale zlepšovať všetky procesy s cieľom ďalšieho rozvoja spoločnosti a zvýšenia spokojnosti zákazníkov tak, aby všetky procesy prebiehali efektívne a minimalizovali sa prípadné negatívne vplyvy na bezpečnosť a zdravie obyvateľstva a personálu, životné prostredie a aby boli v súlade s platným právnym poriadkom, požiadavkami štátnych orgánov a zainteresovaných strán.
 • Zvyšovať kvalifikáciu a bezpečnostné povedomie zamestnancov a zabezpečovať ich trvalý odborný rast zisťovaním ich potrieb a realizáciou plánu odbornej prípravy.
 • Vytvárať vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi založené na vzájomnej dôvere, korektnosti, vysokej kvalite poskytovaných produktov a starostlivosti o životné prostredie.
 • Znižovať riziko výskytu chorôb z povolania zaisťovaním ochrany zdravia zamestnancov pri práci pravidelným školením BOZP a ich preskúšaním, používaním vhodných OOPP a kontrolou správnosti používania OOPP v praxi.
 • Zisťovať, odstrániť, príp. znižovať na minimum riziká a ohrozenia zdravia zamestnancov pri práci vypracovaním prevádzkových poriadkov a pracovných postupov a ich neustálou aktualizáciou v súlade s platnou legislatívou.
 • Zabezpečiť súlad s právnymi a inými požiadavkami, ich sledovaním a implementovaním v rámci spoločnosti.

Základným nástrojom manažérstva spoločnosti, umožňujúcim plniť uvedené záväzky, je integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu a BOZP budovaný v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001, ISO 14 001 a OHSAS 18001.

Súvisiace články