Likvidácia azbestu v boletických paneloch

Kvalita bez kompromisov. Najväčšie riziko kontaminácie azbestom predstavuje údržba a rekonštrukcia budov, pri výstavbe ktorých bol použitý azbest. Preberáme zodpovednosť za dokonalé odstránenie azbestu aj v náročných podmienok za plnej prevádzky budovy. Odovzdáme vám priestor vyčistený od tých najmenších azbestových vlákien.

kontrolovane_pasmo_v_podtlaku_v_prevadzke_vlavo_kontrolovane_pasmo_ktore_nie_je_v_prevadzke_vpravo_a_podtlaku_likvidacia_azbestu_dilmun_system_
Rozdiel medzi kontrolovaným pásmom v prevádzke a mimo prevádzky

Ako postupujeme pri likvidácii azbestu v oplášteniach budov resp. boletických paneloch?

Prípravná fáza

Zisťovanie prítomnosti azbestových materiálov štandardným spôsobom, teda z pôvodnej projektovej dokumentácie, prípadne aj fyzickej obhliadky objektu nemusí byť mnohokrát dostačujúce. Preto odporúčame vypracovanie stavebno-technického prieskumu a zameranie skutočného stavu budovy, aby sme identifikovali presný rozsah a skladbu použitých materiálov a konštrukcií.

Likvidácia azbestu

Stavebno-technický prieskum realizujeme aj počas prevádzky budovy, rovnako ako aj samotnú likvidáciu azbestu z opláštenia budov – boletických panelov. Budovu hermeticky uzatvoríme a v zmysle schváleného plánu prác azbest odborne demontujeme a stabilizujeme na bezpečný prevoz na skládku nebezpečných odpadov. Počas prác odstránime prostredníctvom špeciálnych vysávačov s HEPA filtrami všetky azbestové vlákna.

Bezpečie je prioritou

Naši zákazníci na našej práci oceňujú prísne dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov a ochrany zdravia pri práci. Pri našej práci kladieme vysoký dôraz na dodržiavanie postupu prác, vnútorno-firemných predpisov, organizačných smerníc zákazníka a dohodnutých zmluvných podmienok a termínov.

Dôsledná dekontaminácia

Po ukončení prác priestor, kde prebiehala sanácia azbestu, dekontaminujeme vysokovýkonnými vysávačmi s HEPA filtrami. Po ukončení prác zabezpečíme odber vzorky vzduchu a analýzu na prítomnosť azbestových respirabilných vlákien certifikovaným laboratóriom. Až po potvrdení z laboratória bude pohyb v týchto priestoroch bezpečný.

Bezplatná konzultácia

Cenu stanovujeme na základe m2 a náročnosti azbestu v opláštení budov – boletických panelov.

Stačí, ak sa nám ozvete a my pre vás obratom vypracujeme nezáväznú cenovú kalkuláciu šitú priamo na mieru vaším potrebám.

Cena závisí od nutnosti stavby pomocného lešenia, opláštenia budovy ci vzdialenosti od najbližšej skládky nebezpečného odpadu.

Meno a priezvisko *
E-mail *
Telefón *
Miesto/ mesto likvidácie *
Typ subjektu *
Čo potrebujete riešiť? *
Metráž v m2 *
Doplňujúce informácie napr typ azbestu, poznámky atď.

Azbest v boletickom paneli

Fasádny alebo boletický panel, inými slovami systém ľahkého opláštenia stavieb. Nachádza sa najmä vo verejných budovách, budovách občianskej vybavenosti, nemocniciach, školách či škôlkach.

Z vonkajšej strany ho tvorí farebný sklenený panel, pričom jeho vnútorná časť pozostáva z azbesto-cementových dosiek.

V súčasnosti tento systém nezodpovedá tepelno-technickým normám a požiadavkám. Oveľa horšie však je, že tieto panely sú v havarijnom, až dezolátnom stave.

Do objektov zateká a pri postupujúcej erózii použitých materiálov sa do bezprostredného okolia a ovzdušia uvoľňujú azbestové vlákna.

kontrolovane_pasmo_likvidacia_azbestu_dilmunsystem
kontrolovane_pasmo_likvidacia_azbestu_dilmunsystem

O NÁS

Počas prác striktne dbáme na ochranu zdravia ľudí, ktorí sa nachádzajú v blízkosti miesta, kde prebieha odborná demontáž a likvidácia materiálov s obsahom azbestu.

Stavebno-technický prieskum

Všetky potenciálne nebezpečné materiály by mali byť pred renováciou budovy preskúmané. Zodpovednosť za to nesie vlastník budovy.

Predrealizačné prieskumy sú súčasťou právnych predpisov EÚ upravujúcich odstránenie a manipuláciu s azbestom – Smernica 2009/148 / ES

„Pred začatím búracích alebo údržbárskych prác musia zamestnávatelia podniknúť všetky potrebné kroky na identifikáciu predpokladaných materiálov obsahujúcich azbest.“

Referencie od našich zákazníkov

Spoľahlivý obchodný partner.
TREPART
Profesionálny prístup a dodržanie dohôd.
PP INVEST, s.r.o.

Partneri

Chcete vedieť viac?

Hodnoty vzoriek vonkajšieho ovzdušia odobratých v jednej z budov bývalého areálu ÚTB v Prahe, kde sa odstraňujú materiály obsahujúce azbest, sú vyhovujúce

Pražská Hygienická stanica neohlásene kontrolovala odstraňovanie azbestu v budove bývalých telekomunikácií na Olšanskej ulici. Zamerala sa najmä na dodržiavanie bezpečnostných opatrení a meraní. Výsledky preukázali účinnosť zariadení a bezpečnú prácu s azbestom. V kontrolách sa bude pokračovať aj naďalej.

Ďalšie služby

azbest_na_streche_titulna_foto_dilmun_system

Likvidácia azbestu na streche

Eternit na strechách nájdete vo vlnitej podobe alebo v podobe hladkej krytinovej škridle, v rôznych farebných variantoch. Okrem striech môže byť eternit umiestnený aj ako obklad na fasádach domov.

Likvidácia azbestu v interiéri

Interiérové, dupronitové priečky, izolačné panely v medzistenách a stropoch, podhľady či obklady. Azbest v interiéri sa najčastejšie nachádza v starších budovách – kanceláriách, školách, škôlkach či ubytovniach.

azbest_v_priemysle_titulna_foto_dilmun_system

Likvidácia azbestu v priemysle

Unimobunky, tesnenia kotlov a technologických zariadení, lávky káblových rozvodov, či protipožiarne nástreky na kovových konštrukciách. Poškodenie takýchto nástrekov počas manipulácie, údržby, opráv a demolácie, spôsobí kontamináciu okolia azbestovým prachom vo vysokých koncentráciách.

Meranie prítomnosti azbestu v materiáloch a ovzduší

Pozor, azbest býva často skrytý pod iným povrchom, náterom či obkladom. Odberu vzoriek vzduchu a sporných materiálov realizujeme aj počas prevádzky budovy.