Ako môže projektant zachrániť navyšovanie rozpočtu pri rekonštrukcii verejnej budovy?

Zvýšenou pozornosťou pri vypracovaní projektu obnovy budovy v prípade, ak sa predpokladá prítomnosť nebezpečného odpadu – azbestu, sa môžete vyhnúť nepredpokladaným situáciám počas rekonštrukcie, ktoré by mohli navýšiť či prekročiť rozpočet.

Pôvodná projektová dokumentácia nestačí

Pri revitalizácii verejných a administratívnych budov postavených pred rokom 1999 je prítomnosť azbestu viac ako pravdepodobná. Napríklad v podobe interiérových priečok, podláh, podhľadov, balkónov, protipožiarnych izolácií, alebo nástrekov. Rovnako ho môžu obsahovať kanalizačné potrubia, prípadne obvodové – „boletické“ panely.

Je možné len veľmi ťažko a naozaj v hrubých číslach odhadnúť podiel použitia azbestu vo verejných budovách. Navyše v pôvodných projektových dokumentáciách častokrát chýbajú podstatné časti, z ktorých by bolo možné získať požadované informácie.

Audit na prítomnosť azbestu predstavuje istotu

Zisťovanie prítomnosti azbestových materiálov štandardným spôsobom, teda z pôvodnej projektovej dokumentácie, prípadne aj fyzickej obhliadky objektu nemusí byť preto mnohokrát dostačujúce. V prípade pochybností o množstve zabudovaného azbestu v konštrukcii budovy, by mal projektant upozorniť investora, že nie je možné odhadnúť množstvo použitého azbestu a mal by odporučiť vyhotovenie auditu. Je povinnosťou projektanta, zistiť množstvo azbestu, ktoré sa nachádza v obnovovanom objekte pomocou odborného a špecializovaného prieskumu (zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie, odbor legislatívno-právny, číslo spisu 99-3000/2011, zo dňa 27. júla 2020).

Projektant nemôže vykonávať sondy do konštrukcií, kde sa nachádza azbest. Takýto stavebno-technický prieskum môže realizovať iba oprávnená osoba odborné spôsobilá na uvedenú činnosť. Projektant by mal zabezpečiť potrebný prieskum a je povinný prizvať na vypracovanie častí dokumentácie a projektu stavby ďalších oprávnených projektantov, ak nie je oprávnený niektorú časť vypracovať sám (zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie, odbor legislatívno-právny, číslo spisu 99-3000/2011, zo dňa 27. júla 2020).

„Technické normy napr. pre ľahkú obvodovú stenu OD-001 („boletický“ panel) neboli spracované. Je reálne možné, že „boletické“ panely sa na jednotlivých stavbách líšili hlavne v povrchovej úprave interiéru a exteriéru. Navyše v minulosti nebola povinnosť uviesť presné množstvo zabudovaného azbestu v projektovej dokumentácii. Z toho dôvodu by znalecký ústav neodporúčal spoliehať sa na informácie z projektovej dokumentácie a už vôbec nie z aj tak ťažko dostupnej odbornej literatúry a odporúčal by realizovať prieskum.“ (zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie, odbor legislatívno-právny, číslo spisu 99-3000/2011, zo dňa 27. júla 2020)

Je teda možné, že sa priečky z azbestu, boletické panely či iné použité materiály na jednotlivých stavbách líšili. Vypracovaním stavebno-technického prieskumu, resp. auditu sa doplnia chýbajúce informácie a vďaka zameraniu skutočného stavu budovy sa identifikuje presný rozsah a skladba použitých materiálov a konštrukcií. Najmä v prípade, ak sa predpokladá prítomnosť azbestových alebo iných škodlivých karcinogénnych materiálov, kde sa pri manipulácii uvoľňujú nebezpečné látky.

„V rozpočtoch na rekonštrukciu verejných budov často nie sú dopredu vyčlenené prostriedky na bezpečnú demontáž a likvidáciu azbestu. Na azbest sa mnohokrát narazí až počas samotnej rekonštrukcie, čím sa na jednej strane môže ohroziť zdravie zamestnancov a širokej verejnosti a na strane druhej sa stavebné úpravy predražujú. Pri stavebných prácach bez predrealizačného prieskumu na prítomnosť azbestu, totiž nie je možné na 100 % odhadnúť, do akého materiálu sa zasahuje. Azbest býva často skrytý pod iným povrchom, náterom či obkladom“, dopĺňa Ing. Tomáš Pašovič zo spoločnosti na likvidáciu azbestu DILMUN SYSTEM, s.r.o.

Prieskum nie je komplikácia

Je dôležité spomenúť, že stavebno-technický prieskum je možné zrealizovať aj počas prevádzky budovy, rovnako ako aj samotnú likvidáciu azbestu zo stavebných konštrukcií. Správa z prieskumu výskytu azbestu obsahuje okrem presne stanoveného množstva azbestu v budove aj spracovaný výkaz výmer a realizačný projekt na odstránenie azbestu. Práce súvisiace s odstraňovaním azbestového materiálu musia byť uskutočňované postupne, podľa technologického plánu v závislosti od pracovného postupu oprávnenej firmy pre nakladanie s azbestom, čo podlieha kontrole zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý plní funkciu dohľadu.

Súvisiace články

Prečo je na Slovensku azbest taký rozšírený?
Pozor na zvýšené hodnoty azbestu v školách a škôlkach