Pri rekonštrukcii budov môže dôjsť ku kontaminácii azbestom

Najväčšie riziko kontaminácie predstavuje údržba a rekonštrukcia verejných budov, pri výstavbe ktorých bol použitý azbest. V školách a škôlkach, zariadeniach sociálnych služieb, úradoch, kancelárskych či administratívnych budovách, ktoré boli postavené pred rokom 1990 je prítomnosť azbestu viac ako pravdepodobná.

Azbest sa v týchto nehnuteľnostiach môže nachádzať napríklad v podobe interiérových priečok, podláh, balkónov, protipožiarnych izolácií, alebo nástrekov. Rovnako ho môžu obsahovať kanalizačné potrubia, prípadne obvodové – boletické panely.

Azbest – tichý zabijak

Abestové vlákna sú časom prakticky nezničiteľné.
 Aj pri slabej expozícii a dlhom latentnom období môže
 vzniknúť mezotelióm a rakovina pľúc. Podľa údajov
 Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa každoročne 
len v Európskej únii zaznamená 20 až 30 tisíc prípadov 
ochorení súvisiacich s azbestom. Odborníci v Stanovisku
 Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru
 na tému „Zbavme sa v EÚ azbestu“ odhadujú, že do roku
 2030 môže v Únii zomrieť na pomerne vzácne nádorové
 ochorenie pohrudnice, takzvaný mezotelióm viac než
 300-tisíc ľudí. Zo zverejnených údajov ďalej vyplýva, že
 na ochorenia súvisiace s azbestom zomrie každoročne
vo svete 112-tisíc ľudí.

Problém sa začína pred začiatkom rekonštrukcie

„V rozpočtoch na rekonštrukciu verejných budov často nie sú vyčlenené prostriedky na bezpečnú demontáž a likvidáciu azbestu. Na azbest sa mnohokrát narazí až počas samotnej rekonštrukcie. Pri stavebných prácach bez predrealizačného prieskumu na prítomnosť azbestu, totiž nie je možné na 100 % odhadnúť, do akého materiálu sa zasahuje. Azbest býva často skrytý pod iným povrchom, náterom či obkladom“, upozorňuje Ing. Tomáš Pašovič zo spoločnosti na likvidáciu azbestu DILMUN SYSTEM, s.r.o.

Reakcia z Európskej únie

„Všetky potenciálne nebezpečné materiály by mali byť pred renováciou budovy preskúmané. Zodpovednosť za to nesie vlastník budovy. Tento postup je veľmi bežný a vo väčšine európskych krajín je povinný. V mnohých krajinách je zanedbanie prieskumu výskytu azbestu trestným činom“, upozorňuje Kai Salmi člen predstavenstva EDA (European Demolition Association).

Pred realizačné prieskumy sú súčasťou právnych predpisov EÚ upravujúcich odstránenie a manipuláciu s azbestom – Smernica 2009/148 / ES – vystavenie účinkom azbestu: „Pred začatím búracích alebo údržbárskych prác musia zamestnávatelia podniknúť všetky potrebné kroky na identifikáciu predpokladaných materiálov obsahujúcich azbest.“

Stanovisko slovenskej Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve

Bez predrealizačného prieskumu, ktorého výsledkom je informácia, kde sa nebezpečný azbest v budove nachádza a o postupe prác na jeho odstránenie, nie je možné vopred vyčleniť potrebné množstvo času a peňažných prostriedkov na bezpečnú rekonštrukciu budovy. „Tento prieskum má význam len vtedy, ak je realizovaný v dostatočnom predstihu pred samotným verejným obstarávaním alebo výberovým konaním na dodávateľa rekonštrukčných prác. Dodávateľ rekonštrukčných prác, ktorý nemá vopred informáciu, kde sa v budove azbestové materiály nachádzajú, svojou prácou priamo ohrozuje zdravie nielen svojich pracovníkov, ale aj zdravie ostatných užívateľov z radov verejnosti, ktorým má daná budova slúžiť po ukončení rekonštrukcie“, dodáva Ing. Martin Múdry výkonný riaditeľ Asociácie odpadového hospodárstva.

Súvisiace články