Nikdy neodstraňujte azbest sami!

]K odstráneniu azbestu pristupujeme hlavne kvôli zdravotným rizikám, ktoré azbest spôsobuje. Príznaky ochorenia, ktoré vznikajú následkom pravidelného vdychovania azbestových vlákien sa prejavujú až 20 – 30 rokov po prvom vystavení sa účinkom azbestu, preto sa tohto materiálu treba zbaviť čo najrýchlejšie. Veľa ľudí si materiály obsahujúce azbest (strechy, potrubia, obklady, bojlery …) kvôli finančnej náročnosti odstraňuje vlastnými silami.

Svojvoľné odstránenie azbestu je rizikové z viacerých príčin. Okrem pokuty vo výške od 665 – 16 500,- € vám hrozí následná likvidácia nebezpečného odpadu v súlade s legislatívou a na vlastné náklady a trestné stíhanie za verejné ohrozenie. Nezabudnite, že pri neodbornej manipulácii sa do ovzdušia dostane oveľa viac azbestových vlákien, ako v prípade, ak materiál necháte na pokoji.

Po odstránení azbestu je potrebné následné vyčistenie budovy. Pri zamorení prostredia neodbornou manipuláciou sa náklady na vyčistenie podstatne nákladnejšie.

Všeobecne platí, že z materiálu, ktorý je v dobrom stave a nie je poškodený, sa neuvoľňujú nebezpečné vlákna. Netreba preto prepadať panike. Materiál pravidelne kontrolujte, nedotýkajte sa ho. Skontrolujte, či ne je mechanicky poškodený – pri manipulácii, následkom dlhého vystavovania poveternostným podmienkam – voda, vzduch. Ľudia, ktorí sú vystavení vdychovaniu vysokej úrovne azbestových vlákien sú vo zvýšenej miere ohrození vznikom rakoviny pľúc alebo ďalším, život ohrozujúcim pľúcnym ochoreniam. Toto riziko sa zvyšuje počtom vdýchnutých vlákien, a samozrejme, je znásobené fajčením. Bezpečnú manipuláciu v súlade s legislatívou vie zabezpečiť len špecializovaná firma.

Profesionálne odstraňovanie azbestu

Azbest môžu odstraňovať len odborníci vyškolení na manipuláciu. Len profesionálna firma vie zabezpečiť spoľahlivé a bezpečné odstránenie azbestu, ku ktorému patrí: uzatvorenie pracovného priestoru, monitoring ovzdušia, odsávanie azbestového prachu, vlhčenie materiálu zamedzujúce šíreniu vlákien, odborné umiestnenie a likvidácia odpadu až po zabezpečenie dokonalého vyčistenia priestoru špeciálnymi vysávačmi s HEPA filtrami.

Ideálnym spôsob, ako predchádzať rizikám, je zamedziť prístup k oblasti, kde sa vyskytuje azbest a zbaviť sa ho. Likvidáciu azbestu neodporúčame vykonávať vlastnými silami z pochopiteľných, vyššie spomínaných príčin.

Okrem bezpečnej demontáže zabezpečíme všetky potrebné úkony, ktoré súvisia s touto problematikou, či už je to vypracovanie potrebnej dokumentácie, komunikácia s príslušnými úradmi alebo odvoz odpadu na skládku nebezpečného odpadu.

Súvisiace články