Rekonštrukcia fasády v Hradci Králové

Klient: Ministerstvo obrany ČR
Miesto: Nový areál FZV OU Budova Kateder Hradec Králové
Plocha: 6 200 m2
Rok realizácie: 1. etapa 3 – 8 2020, 2. etapa 3 – 6 2021
Počet pracovníkov: 15

Vďaka tomu, že sa investor rozhodol pre stavebno-technický prieskum, ktorý odhalil prítomnosť materiálov s obsahom azbestu, jeho presné množstvo a lokalizáciu, ušetrili sme náklady a čas. Investorom šetríme náklady aj vďaka unikátnym kontrolovaným pásmam s najvyšším objemom odsávania.

Skladba boletického panela

V Hradci Králové sme odstraňovali celú skladbu boletického fasádneho panelu, vrátane materiálov obsahujúcich azbest. Skladba boletického fasádneho panelu v tomto prípade predstaovala– opálové sklo, 2x azbestová dosku, izoláciu sklená vata + okná, okenné rámy a hliníkové lišty.

Postup likvidácie azbestu z boletických fasádnych panelov

Vytvorili sme uzatvorené kontrolované pásmo s monitorovaným podtlakom -15 až 20 Pa. Úlohou kontrolovaného pásma s takýmto podtlakom je zabrániť úniku azbestových mikročastíc do okolia počas sanácie. Používame nadštandardné vysokovýkonné odsávacie zariadenia s odsávacou kapacitou až 40 tis. m3/hod. Na dosiahnutie požadovaného podtlaku je potrebné dosiahnuť päťnásobnú výmenu vzduchu. Na stavbe boli pripravené zariadenia až do odsávacej kapacity až 60 tis. m3/hod.

Na trhu v súčasnosti neexistuje firma, ktorá dokáže zabezpečiť rovnaký objem odsávania.  Z tohto dôvodu nie je potrebné stavať viacero menších kontrolovaných pásiem a investor tak šetrí náklady počas sanačných prác.

Stabilizácia azbestových vlákien

Pred demontážou stabilizujeme materiály s obsahom azbestu certifikovanými penetračnými prostriedkami. Nasleduje demontáž a balenie azbestového odpadu do predpísaných obalov s označením „pozor azbest“. Odpad bol zlikvidovaný na certifikovanej skládke odpadov – FCC Lodín.

Bezpečnosť

Vstup / výstup do kontrolovaného pásma bol možný len cez trojkomorovú personálnu prepusť. Stabilizovaný a zabalený azbestový odpad sa z budovy vynášal cez dvojkomorovú materiálovú prepusť, kde prebieha finálna dekontaminácia odpadových vriec. Tie sme uložili do veľkokapacitného kontajnera a po naplnení objemového množstva kontajneru bol azbestový odpad vyvážaný na skládku.

Záverečné kontrolné meranie

Po dokončení prác v kontrolovanom pásme prebehlo meranie, ktoré preukázalo, že daný priestor sanácie bol po ukončení prác čistý. Až po výsledkoch merania sme kontrolované pásmo demontovali a zlikvidovali.  

Na zákazke pracovalo 15 vyškolených profesionálov s aktuálnymi lekárskymi prehliadkami. Pri práci používali certifikované pracovné pomôcky, s predpísanou pravidelnou výmenou.

Kooperácia s ďalšími dodávateľmi stavby bola bezproblémová, všetky požadované termíny dodržané.

Ďalšie projekty

Ifjú szívek

Plocha 800m2

Odstraňovanie azbestu zo strechy počas rekonštrukčných prác na budove tanečného divadla na Mostovej ulici, v centre Bratislavy.

Likvidácia azbestu zo strechy

Plocha 160m2

Pri likvidácii azbestovej strechy likvidujeme azbest v otvorenom kontrolovanom pásme.

Azbest v podhľadoch bytového domu v Rajci

Plocha 400 m2

Likvidácia materiálov s obsahom azbestu, ktoré sa nachádzali v podhľadoch spoločných priestorov.

Likvidácia azbestu z káblových lávok

Plocha 5 000 m2

Likvidácia azbestu, ktorý bol v minulosti použitý ako protipožiarny a nevodivý materiál pri výstavbe káblových podzemných rozvodov.

Prieskum výskytu nebezpečných materiálov s obsahom azbestu

Prieskumom sa zisťovala prítomnosť azbestu vo všetkých podozrivých materiáloch vo vonkajšej aj vnútornej časti obvodového plášťa.