Prieskum výskytu nebezpečných materiálov s obsahom azbestu

Klient: METRO Bratislava, a.s.
Miesto: INPAKO bunky, Bratislava
Rok realizácie: 2020
Odber vzoriek: len akreditovaná osoba

Dvojposchodový objekt zázemia bývalej stavby z INPAKO buniek. Prieskumom sa zisťovala prítomnosť azbestu vo všetkých podozrivých materiáloch vo vonkajšej aj vnútornej časti obvodového plášťa, vnútorných priečkach, obkladoch okien, v rámci elektroinštalácie, stropnej a podlahovej konštrukcie.

Ako prebieha prieskum

Vzorky sa odoberajú tak, aby sa minimalizovalo poškodenie materiálu, do ktorého sa zasahuje. Pred odberom je preto podozrivý materiál postriekaný impregnačným prípravkom na báze styrén-akrylátového kopolyméru. Narušené miesto odberu vzorky musí byť ošetrené enkapsuláciou a všetky nástroje dekontaminované.

Výsledky prieskumu

Na základe laboratórnych analýz boli v objekte zistené materiály, ktoré obsahujú azbest typu amozit a chryzotil a početná koncentrácia vlákien s rozmermi viac ako 5 mikrometrov.

Technologický postup likvidácie

Zo zákona je pôvodca odpadu obsahujúci azbest a odborná firma, ktorá nakladá s odpadmi obsahujúcimi azbest povinná zabezpečiť, aby pri tomto nakladaní neboli z odpadu do ovzdušia uvoľnené azbestové vlákna alebo azbestový prach a aby nedošlo k rozliatiu kvapalín obsahujúcich azbestové vlákna.

Zákonom stavený technologický postup pri likvidácii azbestu v interiéri

Likvidácia materiálov s obsahom azbestu musí vykonávať špecializovaná firma disponujúca povoleniami, vyškolenými pracovníkmi a potrebným špecializovaným vybavením.
Bezpečná likvidácia sa vykonáva v kontrolovanom uzavretom pásme s vytvoreným podtlakom, ktorý zabraňuje kontamináciu okolia nebezpečnými azbestovými vláknami.

  • Pracovníci v kontrolovanom pásme musia byť vybavení maskou s filtrom klasifikácie P3 alebo polomaskou, ochranným odevom kategórie urečenej pre práce s azbestom, rukavicami a obuvou.
  • Vstup a výstup do kontrolovaného pásma je možný len cez trojkomorovú personálnu a materiálovú prepusť, kde prebieha záverečná dekontaminácia ľudí, nástrojov a stabilizovaného azbestového odpadu pred tým, ako sa dostanú von z kontrolovaného pásma.
  • Pracovníci v kontrolovanom pásme musia byť vybavení maskou s filtrom klasifikácie P3 alebo polomaskou, ochranným odevom kategórie urečenej pre práce s azbestom, rukavicami a obuvou.
  • Vstup a výstup do kontrolovaného pásma je možný len cez trojkomorovú personálnu a materiálovú prepusť, kde prebieha záverečná dekontaminácia ľudí, nástrojov a stabilizovaného azbestového odpadu pred tým, ako sa dostanú von z kontrolovaného pásma.
  • Odpady obsahujúce azbestové vlákna alebo azbestový prach je možné ukladať len na skládky na to určené. Odpady musia byť pred prevozom stabilizované a zabalené.
  • Po skončení sanačných prác v kontrolovanom pásme, ešte pred zrušením kontrolovaného pásma a odstavenia odsávacích zariadení, musí špecializovaná firma, ktorá zabezpečovala likvidáciu azbestu, vykonať záverečné kontrolné meranie koncentrácie respirabilných azbestových vlákien vo vzduchu.
  • V prípade, že bude meraním preukázané prekročenie limitnej koncentrácie, špecializovaná firma opakuje sanačné práce na vlastné náklady až do doby, než bude ďalším meraním potvrdené splnenie limitnej koncentrácie vlákien.

1 Overenie skladby stropnej konštrukcie

2: Elektroinštalačné rozvody sú inštalované na azbestových izolačných podložkách

3. Zavedenie sondy do konštrukcie vonkajšieho plášťa a vnútorných priečok

4: Detail na odobratú vzorku

5: Do podlahy bola prevedená sonda pre overenie materiálovej skladby.

Ďalšie projekty

Ifjú szívek

Plocha 800m2

Odstraňovanie azbestu zo strechy počas rekonštrukčných prác na budove tanečného divadla na Mostovej ulici, v centre Bratislavy.

Likvidácia azbestu zo strechy

Plocha 160m2

Pri likvidácii azbestovej strechy likvidujeme azbest v otvorenom kontrolovanom pásme.

Azbest v podhľadoch bytového domu v Rajci

Plocha 400 m2

Likvidácia materiálov s obsahom azbestu, ktoré sa nachádzali v podhľadoch spoločných priestorov.

Rekonštrukcia fasády v Hradci Králové

6 200 m2

V Hradci Kárlové sme odstraňovali celú skladbu boletického fasádneho panelu, vrátane materiálov obsahujúcich azbest.

Likvidácia azbestu z káblových lávok

Plocha 5 000 m2

Likvidácia azbestu, ktorý bol v minulosti použitý ako protipožiarny a nevodivý materiál pri výstavbe káblových podzemných rozvodov.