Likvidácia azbestu zo strechy

Klient: obyvateľ obce
Miesto: Rodinný dom a šopa, Michal na Ostrove
Plocha: 160 m2
Rok realizácie: 2021

Pri likvidácii azbestovej strechy likvidujeme azbest v otvorenom kontrolovanom pásme. Prioritou je správny technologicky postup:

  • penetrácia certifikovaným prostriedkom
  • čo najmenej deštruktívna demontáž
  • opatrné balenie nebezpečného odpadu do nepriepustných vriec
  • odvoz a likvidácia azbestového odpadu na najbližšiu skládku nebezpečných odpadov

Od okamihu objednania si služby preberáme za klienta zodpovednosť za azbestový odpad. Naším klientom sme k dispozícii od úvodných bezplatných konzultácií a kalkulácií až po bezpečnú likvidáciu azbestu, vyčistenie priestorov, zlikvidovanie azbestového odpadu na najbližšej skládke nebezpečného odpadu. Na záver, keď je priestor vyčistený aj od tých najmenších azbestových častíc odovzdáme klientovi všetky potrebné doklady, ktoré sú potrebné napr. pri kolaudácii stavby.

Demontáž pôvodnej azbestovej / eternitovej strechy a akúkoľvek manipuláciu s materiálmi obsahujúcim azbestu, môže vykonávať len oprávnená firma s povoleniami a prácu môžu vykonávať len certifikovaní a zdravotne spôsobili pracovníci.

S odpadom môže nakladať a likvidovať ho len firma, ktorá zabezpečuje demontáž. Odpad musí byt stabilizovaný, zabalený do nepriepustného vreca, čo zabráni ďalšiemu šíreniu nebezpečných azbestových častíc do ovzdušia. Plastové obaly – vrecia majú predpísanú hrúbku a označenie „POZOR AZBEST“.

Ďalšie projekty

Ifjú szívek

Plocha 800m2

Odstraňovanie azbestu zo strechy počas rekonštrukčných prác na budove tanečného divadla na Mostovej ulici, v centre Bratislavy.

Azbest v podhľadoch bytového domu v Rajci

Plocha 400 m2

Likvidácia materiálov s obsahom azbestu, ktoré sa nachádzali v podhľadoch spoločných priestorov.

Rekonštrukcia fasády v Hradci Králové

6 200 m2

V Hradci Kárlové sme odstraňovali celú skladbu boletického fasádneho panelu, vrátane materiálov obsahujúcich azbest.

Likvidácia azbestu z káblových lávok

Plocha 5 000 m2

Likvidácia azbestu, ktorý bol v minulosti použitý ako protipožiarny a nevodivý materiál pri výstavbe káblových podzemných rozvodov.

Prieskum výskytu nebezpečných materiálov s obsahom azbestu

Prieskumom sa zisťovala prítomnosť azbestu vo všetkých podozrivých materiáloch vo vonkajšej aj vnútornej časti obvodového plášťa.