Azbest v podhľadoch bytového domu v Rajci

Klient: PMG STAV SK, s.r.o.
Miesto: Bytový dom, Rajec
Plocha: 400 m2
Rok realizácie: 2021
Dĺžka realizácie: 5 dní
Počet vyškolených pracovníkov: 3

Likvidácia materiálov s obsahom azbestu, ktoré sa nachádzali v podhľadoch spoločných priestorov bytového domu na prízemí a v suteréne, prebiehali počas obnovy bytového domu za účelom zefektívnenia energetickej hospodárnosti. Azbestové podhľady pôvodne tvorili protipožiarnu izoláciu.

Sanáciu azbestu sme robili počas bežného fungovania bytového domu. Zvolili sme technologický postup, vďaka ktorému sme čo najmenej obmedzovali obyvateľov. Práce preto prebiehali v časoch najmenšej frekvencie pohybu obyvateľov.

Počas likvidácie azbestu sme vytvorili uzavreté kontrolované pásmo, kde bol kontinuálne monitorovaný podtlak v rozmedzí od -15 do 20 Pa. Z a do kontrolovaného pásma mali prístup len vyškolení pracovníci s povolením, a to cez personálnu a materiálovú prepusť, kde prebieha záverečná dekontaminácia všetkého z kontrolovaného pásmaľudia, stroje, odpad. Podtlak bol vytvorený špecializovaným zariadením na odsávanie 5 000 m3 vzduchu  / hod.

Na záver sme riešili akreditované kontrolné meranie na prítomnosť azbestu. Priestor spĺňal všetky limity na to, aby mohol byť opäť prístupný verejnosti.  Kontrolované pásmo bolo demontované až po výsledkoch merania a priestor odovzdaný investorovi spolu s dokumentáciou, ktorá slúži ku kolaudácii.

Stabilizovaný azbestový odpad sme previezli na skládku nebezpečných odpadov v BORINA EKOS.

Ďalšie projekty

Ifjú szívek

Plocha 800m2

Odstraňovanie azbestu zo strechy počas rekonštrukčných prác na budove tanečného divadla na Mostovej ulici, v centre Bratislavy.

Likvidácia azbestu zo strechy

Plocha 160m2

Pri likvidácii azbestovej strechy likvidujeme azbest v otvorenom kontrolovanom pásme.

Rekonštrukcia fasády v Hradci Králové

6 200 m2

V Hradci Kárlové sme odstraňovali celú skladbu boletického fasádneho panelu, vrátane materiálov obsahujúcich azbest.

Likvidácia azbestu z káblových lávok

Plocha 5 000 m2

Likvidácia azbestu, ktorý bol v minulosti použitý ako protipožiarny a nevodivý materiál pri výstavbe káblových podzemných rozvodov.

Prieskum výskytu nebezpečných materiálov s obsahom azbestu

Prieskumom sa zisťovala prítomnosť azbestu vo všetkých podozrivých materiáloch vo vonkajšej aj vnútornej časti obvodového plášťa.