Likvidácia azbestu z káblových lávok

Klient: Západoslovenská distribučná, a.s.
Miesto: Podzemný energo kanál, Západoslovenský región
Plocha: 5 000 m2
Rok realizácie: 2014 – súčasnosť

Likvidácia azbestu, ktorý bol v minulosti použitý ako protipožiarny a nevodivý materiál pri výstavbe káblových podzemných rozvodov. Vplyvom vlhkého prostredia pod zemou, začali kovové lávky káblových rozvodov korodovať.

Odstraňovali sme azbestovú výplň a vymieňali samotné lávky elektrických rozvodov. Azbest sme nahradili certifikovaným materiálom s protipožiarnymi a nevodivými vlastnosťami.

Investor potreboval komplexné riešenie. Od návrhu technologického postupu až po samotnú sanáciu a likvidáciu odpadu na skládku nebezpečných odpadov. Likvidácia prebiehala v uzavretých kontrolovaných pásmach s kontinuálne monitorovaným podtlakom od -15 do 20 Pa. Vstup a výstup personálu bol riešený cez personálnu výpusť a vynášanie materiálu cez materiálovú výpusť, čím sa zabránilo úniku azbestových častíc do okolia.

Káble pod vysokým napätím

Nie vždy bolo možné, aby bol káblový kanál odstavený. Pri niektorých realizáciách sme pracovali s káblami pod vysokým napätím. Práce boli po celý čas dozorované elektrotechnikom pre riadenie činností zariadení bez obmedzenia napätí (§ 23 vyhl. č. 718/02 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci). V takomto prípade sa mohli použiť len náradia z nevodivého materiálu, drevo, guma a pod. Práce prebiehali v malých a stiesnených priestoroch.

Po sanácii materiálov s obsahom azbestu sme zabezpečili  meranie prítomnosti azbestových časti. Priestor sme odovzdali zrekonštruovaný a bezpečný.

Ďalšie projekty

Ifjú szívek

Plocha 800m2

Odstraňovanie azbestu zo strechy počas rekonštrukčných prác na budove tanečného divadla na Mostovej ulici, v centre Bratislavy.

Likvidácia azbestu zo strechy

Plocha 160m2

Pri likvidácii azbestovej strechy likvidujeme azbest v otvorenom kontrolovanom pásme.

Azbest v podhľadoch bytového domu v Rajci

Plocha 400 m2

Likvidácia materiálov s obsahom azbestu, ktoré sa nachádzali v podhľadoch spoločných priestorov.

Rekonštrukcia fasády v Hradci Králové

6 200 m2

V Hradci Kárlové sme odstraňovali celú skladbu boletického fasádneho panelu, vrátane materiálov obsahujúcich azbest.

Prieskum výskytu nebezpečných materiálov s obsahom azbestu

Prieskumom sa zisťovala prítomnosť azbestu vo všetkých podozrivých materiáloch vo vonkajšej aj vnútornej časti obvodového plášťa.