Azbest v boletických paneloch administratívnej budovy v Žiline

Miesto: Žilina, Predmestská ulica
Plocha: 500 m2
Množstvo: 8,42 tony
Počet pracovníkov: 6
Dni realizácie: 60
Rok realizácie: 2023

Pred rekonštrukčnými prácami na budove bola na základe požiadavky investora vykonaná presná identifikácia umiestnenia a množstva azbestu.

Azbest sa nachádzal na fasáde budovy

Azbest sme identifikovali v tzv. boletických fasádnych paneloch, teda v ľahkom opláštení objektu, ktoré pokrývalo približne 500 metrov štvorcových.

Bezpečná likvidácia azbestu prebiehala počas prevádzky obchodných priestorov

Sanácia materiálov s obsahom azbestu z boletického fasádneho panela prebiehali počas prevádzky obchodných priestorov, ktoré sa nachádzali neďaleko administratívnej budovy. Sanácia azbestu bola vykonávaná za prísneho dodržiavania všetkých bezpečnostných opatrení.

Azbest sme likvidovali čo najmenej deštruktívnym spôsobom v hermeticky uzavretom kontrolovanom pásme, ktoré zamedzilo uvoľňovaniu azbestových vlákien a prachu do okolitého prostredia a ovzdušia. Do tohto pásma mal povolený vstup len kvalifikovaný personál.

Po ukončení sanácie v interiéri kontrolovaného pásma sa pred jeho zrušením a odstavením odsávacích zariadení uskutočnilo sedem kontrolných meraní koncentrácie respirabilných azbestových vlákien vo vzduchu. Tieto merania potvrdili, že priestor nie je kontaminovaný.

Podrobný postup likvidácie azbestu v administratívnom objekte v Žiline:

1. Postupne boli vytvorené štyri uzatvorené kontrolované pásma (KP).
2. Celkový objem priestoru všetkých KP bol  1870 m3. Z toho najväčšie KP malo objem 850 m3.
3. V KP bol vytvorený podtlak pomocou odsávacieho zariadenia pričom výmena vzduchu v priestore KP sa uskutočňovala 5-krát za hodinu. Toto zariadenie pracovalo nepretržite počas celej doby prevádzky KP.
4. Podľa bilančnej rovnice, ktorá sa vypočíta tak, že objem KP vynásobíme päťkrát, je požadovaný hodinový výkon odsávacích filtračných jednotiek pre KP 4250 m3/h. Pri bilančnom výpočte sme zistili, že potrebujeme inštalovať jednu odsávaciu filtračnú jednotku pre KP, ktorej odsávacia kapacita je 5000 m3/h. Takto sme dosiahli celkovú kapacitu všetkých použitých odsávacích jednotiek 5000 m3/h.
5. Odstránenie skla a hliníkových líšt – týmto krokom sa začal celý proces likvidácie.
6. Enkapsulácia, respektíve zapečatenie, azbest-cementových (AZC) dosiek – toto je dôležitá fáza zabezpečujúca, aby sa neuvoľňovali azbestové vlákna.
7. Demontáž AZB materiálov a izolačných materiálov v priamom styku s AZC čo najmenej deštrukčným spôsobom – eliminácia prípadného rizika šírenia azbestových vlákien.
8. Balenie stabilizovaného AZB materiálu do nepriepustných vriec:

a. vrece je hermeticky uzavreté a následne označené
b. po balení nasleduje dekontaminácia v materiálovej priepusti
c. vykoná sa vysatie a postriekanie penetračným prípravkom
d. dekontaminované vrece sa presunie z “špinavej” časti do “čistej”, odtiaľ je následne prepravené do kontajnera.

9. Detailné povysávanie konštrukcií a lešenia, pri ktorom sa používajú vysokovýkonné vysávače s HEPA filtrami s účinnosťou 99%.
10. Vyčistenie priestorov kontrolovaného pásma – tento krok je potrebný na odstránenie posledných zvyškov.
11. Meranie prítomnosti AZC vlákien v ovzduší v kontrolovaných pásmach – kontrola, že prostredie je už bez azbestu.
12. Zrušenie kontrolovaného pásma, vrátane plachiet a drevených konštrukcií – týmto bol celý proces likvidácie azbestu ukončený.

Ďalšie projekty

Likvidácia azbestu zo strechy

Plocha 160m2

Pri likvidácii azbestovej strechy likvidujeme azbest v otvorenom kontrolovanom pásme.

Azbest v podhľadoch bytového domu v Rajci

Plocha 400 m2

Likvidácia materiálov s obsahom azbestu, ktoré sa nachádzali v podhľadoch spoločných priestorov.

Rekonštrukcia fasády v Hradci Králové

6 200 m2

V Hradci Kárlové sme odstraňovali celú skladbu boletického fasádneho panelu, vrátane materiálov obsahujúcich azbest.

Likvidácia azbestu z káblových lávok

Plocha 5 000 m2

Likvidácia azbestu, ktorý bol v minulosti použitý ako protipožiarny a nevodivý materiál pri výstavbe káblových podzemných rozvodov.

Prieskum výskytu nebezpečných materiálov s obsahom azbestu

Prieskumom sa zisťovala prítomnosť azbestu vo všetkých podozrivých materiáloch vo vonkajšej aj vnútornej časti obvodového plášťa.