Najrozsiahlejšia sanácia azbestu v Českej republiky za poslednú dekádu

 

Demolácia Ústrednej telekomunikačnej budovy, známej tiež ako Telekom, Štrougalova veža či Mordor, predstavovala významnú ekologickú záťaž a potenciálne zdravotné riziko. V rámci predrealizačnej fázy bol vykonaný stavebno-technický prieskum certifikovanou odbornou spoločnosťou, ktorý identifikoval prítomnosť azbestových materiálov v objekte. Hrubé odhadované množstvo azbestu dosahovalo približne 3 350 ton. Azbest sa nachádzal predovšetkým v konštrukčných prvkoch, ako sú obklady oceľových nosných konštrukcií, priečky, strešný plášť a tesnenia vzduchotechnických rozvodov.

Na základe získaných informácií boli vypracované a implementované prísne bezpečnostné protokoly a opatrenia, aby sa minimalizovalo akékoľvek potenciálne ekologické či zdravotné riziko spojené s odstránením azbestu v procese demolácie. Všetky práce sú vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi a normami pre bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami, čím sa zabezpečuje ochrana zdravia pracovníkov a verejnosti, ako aj ochrana životného prostredia.

Budova, pochádzajúca zo 70. rokov 20. storočia, dlhodobo slúžila ako centrála Československých telekomunikácií. Likvidácia takéhoto objemu azbestu sa stala bezprecedentnou, najmä pokiaľ ide o územie hlavného mesta Prahy. Podľa niektorých informácií ide dokonca o najväčšiu azbestovú sanáciu v rámci Českej republiky a Slovenska.

Odstránenie azbestu, ktoré má byť ukončené do konca apríla 2024, prebieha v uzavretých kontrolovaných pásmach v podtlaku, ktoré efektívne zabraňujú úniku azbestových vlákien do ovzdušia. Najväčšie kontrolované pásmo malo veľkosť 18 tis. m3 a celková kapacita odsávacích jednotiek bola 150 tis. m3/hod. Demolačné práce sa realizujú paralelne a sú obmedzené výlučne na tie časti objektu, kde bol azbest už odstránený, alebo kde nebol v minulosti použitý.

“Je pre nás výzvou, zrealizovať sanáciu projektu takéhoto rozsahu, pričom našou prioritou bolo správne zvolenie a striktné dodržiavanie technologického postupu pri sanácii materiálov obsahujúcich azbest. Tento proces sme uskutočňovali v súlade s európskymi štandardmi osvedčených postupov (best practices). 

Naším hlavným cieľom bolo zaistiť ochranu zdravia pracovníkov, ktorí sú každodenne vystavení expozícii azbestových vlákien, a zároveň chrániť verejné zdravie a životné prostredie.

 Tomáš Pašovič, konateľ spoločnosti.

Celý proces sanácie azbestu je pod neustálou kontrolou Pražskej hygienickej stanice. Výsledkom pravidelných neohlásených inšpekcií z pražskej hygieny je informácia, že nedochádza k uvoľňovaniu azbestových vlákien do okolia, čo potvrdzujú aj závery nezávislých kontrolných meraní vykonaných pri filtračných a odsávacích jednotkách. Každej kontroly sa zúčastňuje aj Zdravotný ústav z Ústí nad Labem, ktorý má na starosti akreditované merania, teda odber vzoriek pre stanovenie koncentrácie azbestových vlákien v pracovnom a mimopracovnom prostredí.

Zavedenie takýchto nadštandardných bezpečnostných opatrení zaručuje ochranu zdravia nielen pracovníkov zapojených do sanácie, ale aj obyvateľov žijúcich v blízkosti demolačných prác. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Súvisiace články

Prečo je na Slovensku azbest taký rozšírený?
Pozor na zvýšené hodnoty azbestu v školách a škôlkach