marec 07 2015 0comment
zákony o nebezpečnom odpade s obsahom azbestu

Legislatíva upravujúca nakladanie s nebezpečným odpadom s obsahom azbestu

Zákony SR týkajúce sa nebezpečného odpadu s obsahom azbestu

  • Zákon Národnej rady SR č. 355/2007 Z. z. z 21.júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákono
  • Zákon Národnej rady SR č.124/2006 z 2. februára 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • NARIADENIE VLÁDY SR č. 253/2006 z 5. apríla 2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi a expozíciou azbestu pri práci
  • NARIADENIE VLÁDY SR č. 356/2006 z 10. mája 2006 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci
  • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • VYHLÁŠKA MZ SR č.259 z 18. júna 2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

Smernice EÚ zakazujúce výrobu, obchodovanie a používanie azbestu a výrobkov obsahujúcich azbest

  • Smernica EÚ č. 478, 1983 – obmedzenie EÚ pre obchodovanie s azbestom. Smernica zakazuje predaj a použitie Krocidolitu
  • Smernica EÚ č. 610, 1985, Smernica EÚ č. 659, 1991 – rozšírenie zákazu na všetky použitia ostatných amfibolových azbestov, ako i na 14 špeciálnych použití chryzotilu
  • Smernica EÚ č. 77, 1999 – všeobecný zákaz uvádzania na trh a používanie azbestových vlákien a výrobkov obsahujúcich azbestové vlákna

admin